ĐƠN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

  • Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
    Dành cho các tài năng Công giáo Giáo phận Vinh
  • Tôi tự nguyện tham gia làm Hội viên của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ sau khi đã tìm hiểu rõ mục đích hoạt động của Hội cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên.
 

Xác minh